تماس با ما

سنندج خیابان پاسداران سه راهی شالمان

تلفن : 4-33623651 - 087

نمابر : 33664692 - 087  

کد پستی : 6616943141 صندوق پستی 176 

آدرس اینترنتی : www.kordestan.frw.org.ir

آدرس پست الکترونیکی  : kordestan@frw.org.ir

آدرس تبادل الکترونیکی مکاتبات(ECE) : ece.kordestan@frw.org.ir

آدرس پیام دولت اداره کل : manabea@kurdistan.dolat.ir 

 

 

  
فرم پيشنهادات
دريافت کننده:
نام و نام خانوادگی:  
ايميل فرستنده:       
موضوع:
پيغام:
فایل ضمیمه:
کد:
  (حروف مشاهده شده را وارد نماييد)